Hajurama ko Katha, 2013
Story by Shashwat Parajuli

Chasmai Chasma, 2014
Story by Shashwat Parajuli

Share: